2.Div

2018-05-05
Korskro, godz. 10:00
Esbjerg – Kronjyllands – Fjelsted – Silkeborg – wyniki
Holstebro, godz. 13:00
Holstebro – Grinsted – Holsted – Glumso – wyniki

2018-05-26
Fjelsted, godz. 9:00
Fjelsted – Holsted – Esbjerg – Grinsted
Vojens, godz. 10:00
Vojens – Holstebro – Silkeborg – Kronjyllands

2018-06-09
Holstebro, godz. 13:00
Holstebro – Glumsø – Esbjerg – Silkeborg
Grinsted, godz. 15:30
Grinsted – Fjelsted – Kronjyllands – Vojens

2018-06-16
Glumsø, godz. 10.10
Glumsø – Kronjyllands – Grinsted – Fjelsted
Elling, godz. 10.15
Silkeborg – Holsted – Vojens – Esbjerg

2018-08-18
Elling, godz. 10.15
Silkeborg – Grinsted – Holstebro – Kronjyllands
Glumsø, godz. 10.10
Glumsø – Esbjerg – Vojens – Holsted

2018-08-25
Fjelsted, godz. 11:30
Fjelsted – Vojens – Grinsted – Glumsø
Holsted, godz. 14:00
Holsted – Holstebro – Kronjyllands – Esbjerg

2018-09-08
Grinsted, godz. 15:30
Grinsted – Silkeborg – Holsted – Vojens
Fladbro, godz. 10:00
Kronjyllands – Fjelsted – Glumsø – Esbjerg

2018-09-15
Vojens, godz. 10:00
Vojens – Esbjerg – Holstebro – Fjelsted
Fladbro, godz. 10:00
Kronjyllands – Glumsø – Silkeborg – Holsted

2018-09-29
Holsted, godz. 14:00
Holsted – Silkeborg – Fjelsted – Holstebro
Korskro, godz. 10:00
Esbjerg – Vojens – Glumsø – Grinsted